Home

Vážení kolegové, kolegyně, studentky a studenti,

V uplynulých čtyřech letech zaznamenala Univerzita Palackého v Olomouci poměrně razantní posun ve všech klíčových oblastech. K mým prioritám patřila především vyšší míra internacionalizace, která může být vhodným nástrojem k získávání kvalitních studentů ze zahraničí v období demografického poklesu maturitních ročníků. Především však internacionalizace přispívá ke konkurenceschopnosti univerzity v globální soutěži, ať se jedná o vědu a výzkum či o kvalitu výuky. Kromě narůstajícího počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů i akademiků se nám podařilo akreditovat řadu nových joint či double degree programů, otevřít nové letní školy a Study Abroad programy. Do této oblasti ovšem patří i zřízení odboru azylové a migrační politiky přímo na půdě UP nebo stipendia pro ukrajinské studenty či turecké akademiky, kteří vzhledem k politické situaci ve svých domovech nemohli studovat nebo rozvíjet své vědecké kariéry.

Univerzita Palackého rovněž patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím výzkumným univerzitám ve střední Evropě, o čemž svědčí kontinuálně narůstající vědecký výkon všech fakult, exkluzivní pozice našich vědeckých center financovaných z programu OP VaVPI mezi nejvýkonnějšími v zemi nebo udělení grantu Evropské výzkumné rady. Abychom naši pozici mezi středoevropskými centry vědy a výzkumu dále upevnili, přistoupili jsme k vybudování nové vědecké infrastruktury Fakulty tělesné kultury (AC Baluo a Centrum kinantropologického výzkumu), založili jsme Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mezinárodní studentský výzkum, a zahájili jsme velkorysý stipendijní program Josefa Ludvíka Fischera, jehož cílem je přilákat do Olomouce kvalitní doktorandy ze zahraničí. V posledním období také stoupá důležitost popularizace vědy. Navzdory značným překážkám se Univerzitě Palackého podařilo v roce 2015 dokončit popularizační centrum Pevnost poznání, které se záhy stalo jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí Olomouckého kraje.

Viditelného pokroku jsme dosáhli také v oblasti vnitrouniverzitní komunikace i komunikace s veřejností. K tomu nepochybně přispělo vytvoření moderních webových stránek, otevření univerzitního obchodu UPoint na Horním náměstí v Olomouci či jedinečný absolventský program, který vytváří pevné pouto mezi univerzitou a všemi generacemi našich absolventů. Pro studenty UP jsme založili profesně-poradenské centrum, jehož smyslem je propojování firem a posluchačů univerzity a poskytování efektivního servisu při hledání budoucích zaměstnavatelů.

Pokrok ve všech zmíněných oblastech se projevil mimo jiné tím, že Univerzita Palackého v Olomouci pronikla do čtyř nejprestižnějších globálních žebříčků univerzit (THE, QS, US News, Shanghai), v nichž se pravidelně umisťuje mezi 3 procenty nejlepších akademií světa.

Vážené kolegyně a kolegové,

mé rozhodnutí usilovat o obhájení postu rektora Univerzity Palackého v Olomouci je přirozeným výsledkem jak silné podpory ze strany nejbližších kolegů tak skutečnosti, že v uplynulých čtyřech letech byla nastartována řada procesů a změn, které bychom rádi dokončili. Naši univerzitu tak rektorské volby zastihly v poněkud choulostivé situaci, totiž uprostřed poměrně složitého transformačního období. V příštích měsících a letech musí Univerzita Palackého napřít veškeré síly k získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělání. K dosažení tohoto cíle jsme zahájili budování robustního systému kvality a vnitroakreditačních procesů. Značné nároky na nás rovněž klade vládou ČR přijatá Metodika hodnocení vědy 2017+, která předpokládá diskuzi o zcela nové vnitrouniverzitní strategii vědy a výzkumu. Demografický vývoj v ČR a potřeby UP jako prestižní instituce orientované na výzkum vyžadují, abychom ještě intenzivněji usilovali o získání motivovaných studentů ze zahraničí. V oblasti internacionalizace jsme sice v uplynulém období dosáhli značného pokroku a v tomto ohledu patříme k nejlepším univerzitám v České republice, avšak k zajištění konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku je nutné ještě více podporovat akademickou mobilitu, cizojazyčné akreditace studijních programů, letní školy, study abroad programy či dlouhodobé vědecké stáže. Vzhledem k intenzívní studentské a akademické mobilitě i úzké vědecké spolupráci s řadou britských univerzit představuje velkou neznámou odchod Velké Británie z Evropské unie. Konsekvence tzv. Brexitu mohou vyústit v nutnost jednat s našimi britskými partnery o budoucí podobě financování všech vzájemných aktivit, tak aby dlouhodobě budovaná a udržovaná pouta nebyla zpřetrhána novou podobou politických a hospodářských vztahů mezi Spojeným královstvím a EU.

Teze o „polovině trati“ konečně platí i v případě stavebních investic. Kromě skutečnosti, že v současné době probíhá několik náročných rekonstrukcí univerzitních objektů, připravujeme rovněž podklady pro nový stavební program MŠMT pro vysoké školy, který by měl být zahájen v roce 2018. V rámci něho plánujeme řadu velkorysých stavebních akcí, včetně rekonstrukce Sportovní haly UP či stavby Archivu UP.

Výše zmíněné oblasti jsou pro další rozvoj Univerzity Palackého klíčové. Stejně důležitá je však úroveň vnitrouniverzitní kultury a komunikace. V tomto ohledu přinese výsledky pouze každodenní snaha každého z nás nejlépe vyjádřená známým rčením o drobné masarykovské práci. Jsem si však vědom povinnosti rektora usilovat o elementární konsenzus v rámci akademické obce, pokud bude možné ho dosáhnout. Právě jednotící roli rektora v rámci poměrně vysoce decentralizovaného modelu Univerzity Palackého považuji za stěžejní a budu-li zvolen, pokusím se jí dostát se ctí i v následujícím období.

Uplynulé volební období jsem usiloval o to, aby se Univerzita Palackého v Olomouci těšila reputaci otevřené a liberální akademie, která se spolupodílí na budování demokratické, svobodné a občanské společnosti. Uspěji-li v rektorské volbě, budu tyto hodnoty hájit i nadále. Rád bych také jako rektor přispěl k tomu, aby studenti, akademici, absolventi i všichni pracovníci naší akademie tvořili společenství lidí identifikujících se se značkou Univerzita Palackého v Olomouci.

Rektorský Program 2018-2022 v bodech

 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Fotogalerie

Výběr nedávných rozhovorů v celostátních médiích

Lidové noviny, 21. června 2017

Týdeník Respekt, 28. srpna 2017

Blog

Prázdninové přání rektora UP

Milí studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého! Byť pro akademickou obec nejsou letní měsíce obdobím zahálky, ale často naopak časem výzkumu, finalizace projektů či studia, dovoluji si vám popřát krásné a pohodové léto plné odpočinku a zajímavých zážitků. Děkuji vám zároveň jménem Univerzity Palackého za vaši práci a podporu. Těším se…

Celý článek

Vánoční přání rektora Univerzity Palackého

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí studenti a milé studentky, dovolte mi, abych vám i vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků. Přeji vám všem hodně pohody, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Chci vám zároveň touto cestou poděkovat za vše, co jste v právě končícím…

Celý článek

Rektor Univerzity Palackého přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016

Konec roku je časem, v němž bilancujeme a hodnotíme, co z našich úkolů a předsevzetí se podařilo naplnit. Zároveň je to doba plánů a vizí pro rok příští. Proto si i já dovolím krátké ohlédnutí za rokem 2015 na Univerzitě Palackého. V uplynulých dvanácti měsících prošla naše vysoká škola obrovskou…

Celý článek

Akademický rok 2015/2016

Milí kolegové a studenti, čím jsem starší, tím čas pádí rychleji. Mám pocit, že dveře rektorské pracovny jsem před odjezdem na prázdniny zavřel teprve nedávno, a už začíná nový semestr. Chci doufat, že vaše prázdniny a dovolené se vydařily a jste plni odhodlání čelit novým výzvám akademického roku 2015/2016. Především…

Celý článek

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti, nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty. Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila provoz informačního centra a reprezentační prodejny UPoint a v neposlední řadě slavnostně otevřela popularizační centrum vědy Pevnost poznání. Pevně věřím,…

Celý článek

Slovo vánoční

Slovo vánoční Vážení zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, milí studenti, S postupujícím věkem a ve shodě s německým historikem Peterem Borscheidem (Virus času, Praha 2007) mám stále intenzívnější pocit, že čas plyne mnohem rychleji než za dřevních a šťastných dob mého dětství. Ba co hůř, jeho tempo stále zrychluje. A…

Celý článek

Začátek akademického roku

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky Univerzity Palackého v Olomouci, stojíme na prahu nového akademického roku 2014/2015, který já osobně vyhlížím s jistým napětím. Jedná se totiž o první akademický rok, který ve své, ještě poměrně čerstvé rektorské funkci, zahajuji. Chci doufat, že jste všichni prožili příjemné léto…

Celý článek

Konec akademického roku

Vážení kolegové, milí studenti akademický rok 2013/2014 je téměř u konce a Univerzita Palackého v Olomouci je opět o něco starobylejší. Protože mám tu čest být rektorem UP od 1. února, dovolím si krátce zhodnotit pouze letní semestr. Při ohlédnutí zpět mám silný pocit, že uplynulé měsíce byly pro univerzitu…

Celý článek

Ve službách UP v Číně

Má pracovní cesta do Číny byla motivována snahou o navázání pedagogické a vědecké spolupráce s významnými čínskými univerzitami v Pekingu, Nanjingu a Šanghaji. V průběhu týdenní cesty proběhlo jednání na půdě šesti univerzit, které vyjádřily zájem především o vzájemnou výměnu studentů a vědců, o společný výzkum ve vytipovaných vědeckých oblastech…

Celý článek

První týden ve funkci

Po nástupu do nové funkce člověk obvykle zjistí, že všechno je jinak a že původní představy bude nutné podrobit řádné revizi. Takové vystřízlivění mne naštěstí po prvním týdnu pobytu na „rektorské sesli“ nečekalo. Největším překvapením tak pro mne nakonec byla absence velkých překvapení. Nicméně několik cenných zkušeností mi první týden v rektorské…

Celý článek

O internacionalizaci a odpovědnosti jednotlivců

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti, jako zvolený kandidát na rektora naší univerzity si vám dovoluji popřát úspěšný a kreativní rok 2014. Toto přání je zároveň výrazem mé nezlomné víry, že váš osobní úspěch bude úspěchem celé Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu volební kampaně jsem opakovaně hovořil o mých…

Celý článek

Zaujetí pro univerzitu

Když jsem se v únoru tohoto roku rozhodl na nátlak řady kolegů kandidovat na rektora naší univerzity, modlil jsem se, aby pro mne volba neskončila úplným debaklem. Ačkoliv jsem si kampaň poctivě odpracoval, považuji získaný počet 15 hlasů za doslova neuvěřitelnou věc, která mi zcela vyrazila dech. Tento blog ovšem…

Celý článek

Univerzita aneb Jak je důležité míti peníze

Se zájmem jsem si nedávno prostudoval čerstvá statistická data (The Wall Street Journal, 23. 7. 2013) ukazující strukturu individuálních výdajů na univerzitní studium v USA. Podle nich financují američtí studenti svá vysokoškolská studia primárně prostřednictvím poskytnutých grantů a stipendií, které tvoří přibližně jednu třetinu všech individuálních výdajů na univerzitní vzdělání.…

Celý článek

Putna, slušnost a akademické svobody

Chtěl jsem původně psát zcela nudný blog o podpoře vědy na UP, avšak páně prezidentův zásah do akademických svobod, jeho svérázný výklad ústavy a ještě svéráznější vysvětlení jeho úmyslu nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem mne přimělo ke změně tématu. Ponechám stranou popis celé záležitosti, která je od minulého týdne…

Celý článek

UPBIKE aneb sním cyklistický sen

Před dvěma lety jsem pracovně strávil několik měsíců ve vestfálském Münsteru, univerzitním městě, které je velikostí, historickým významem i počtem ulic s dlažebními kostkami srovnatelné s Olomoucí. Jeden rozdíl byl ovšem patrný na první pohled. V Münsteru jezdí doslova VŠICHNI NA KOLE. Do práce, z práce, na rande i do hospody. Studenti se…

Celý článek

Oxford, Cambridge, Olomouc…

Při nedávném slavnostním otevření nových Teoretických ústavů přirovnal pan rektor v euforii Univerzitu Palackého ke slavné Cambridgi. Naopak v souvislosti s filozofickou fakultou se stále častěji v pozitivním smyslu hovoří jako o hanáckém Oxfordu. Přestože se v obou případech jedná o nadsázku, lichotivé srovnání UP se slavnými britskými univerzitami odráží pozvolný vzestup vědecké infrastruktury…

Celý článek

Hobbesiánský boj aneb vědec proti vědci?

Jako člen německé výzkumné nadace Alexandra von Humboldta dostávám pravidelně nadační časopis Humboldt Kosmos. V něm se kromě informací o tom, který Humboldtův stipendista opět obdržel Nobelovu cenu (do roku 2012 jich bylo 51), člověk dočte i o nejnovějších trendech v organizaci vědy, které dříve či později (obvykle v mírně degenerované formě) doputují i do česko-moravsko-slezské…

Celý článek