Home

Vážení kolegové, kolegyně, studentky a studenti,

V uplynulých čtyřech letech zaznamenala Univerzita Palackého v Olomouci poměrně razantní posun ve všech klíčových oblastech. K mým prioritám patřila především vyšší míra internacionalizace, která může být vhodným nástrojem k získávání kvalitních studentů ze zahraničí v období demografického poklesu maturitních ročníků. Především však internacionalizace přispívá ke konkurenceschopnosti univerzity v globální soutěži, ať se jedná o vědu a výzkum či o kvalitu výuky. Kromě narůstajícího počtu vyjíždějících a přijíždějících studentů i akademiků se nám podařilo akreditovat řadu nových joint či double degree programů, otevřít nové letní školy a Study Abroad programy. Do této oblasti ovšem patří i zřízení odboru azylové a migrační politiky přímo na půdě UP nebo stipendia pro ukrajinské studenty či turecké akademiky, kteří vzhledem k politické situaci ve svých domovech nemohli studovat nebo rozvíjet své vědecké kariéry.

Univerzita Palackého rovněž patří k nejdynamičtěji se rozvíjejícím výzkumným univerzitám ve střední Evropě, o čemž svědčí kontinuálně narůstající vědecký výkon všech fakult, exkluzivní pozice našich vědeckých center financovaných z programu OP VaVPI mezi nejvýkonnějšími v zemi nebo udělení grantu Evropské výzkumné rady. Abychom naši pozici mezi středoevropskými centry vědy a výzkumu dále upevnili, přistoupili jsme k vybudování nové vědecké infrastruktury Fakulty tělesné kultury (AC Baluo a Centrum kinantropologického výzkumu), založili jsme Nadační fond Univerzity Palackého, který podporuje mezinárodní studentský výzkum, a zahájili jsme velkorysý stipendijní program Josefa Ludvíka Fischera, jehož cílem je přilákat do Olomouce kvalitní doktorandy ze zahraničí. V posledním období také stoupá důležitost popularizace vědy. Navzdory značným překážkám se Univerzitě Palackého podařilo v roce 2015 dokončit popularizační centrum Pevnost poznání, které se záhy stalo jednou z nejnavštěvovanějších atrakcí Olomouckého kraje.

Viditelného pokroku jsme dosáhli také v oblasti vnitrouniverzitní komunikace i komunikace s veřejností. K tomu nepochybně přispělo vytvoření moderních webových stránek, otevření univerzitního obchodu UPoint na Horním náměstí v Olomouci či jedinečný absolventský program, který vytváří pevné pouto mezi univerzitou a všemi generacemi našich absolventů. Pro studenty UP jsme založili profesně-poradenské centrum, jehož smyslem je propojování firem a posluchačů univerzity a poskytování efektivního servisu při hledání budoucích zaměstnavatelů.

Pokrok ve všech zmíněných oblastech se projevil mimo jiné tím, že Univerzita Palackého v Olomouci pronikla do čtyř nejprestižnějších globálních žebříčků univerzit (THE, QS, US News, Shanghai), v nichž se pravidelně umisťuje mezi 3 procenty nejlepších akademií světa.

Vážené kolegyně a kolegové,

mé rozhodnutí usilovat o obhájení postu rektora Univerzity Palackého v Olomouci je přirozeným výsledkem jak silné podpory ze strany nejbližších kolegů tak skutečnosti, že v uplynulých čtyřech letech byla nastartována řada procesů a změn, které bychom rádi dokončili. Naši univerzitu tak rektorské volby zastihly v poněkud choulostivé situaci, totiž uprostřed poměrně složitého transformačního období. V příštích měsících a letech musí Univerzita Palackého napřít veškeré síly k získání institucionální akreditace v klíčových oblastech vzdělání. K dosažení tohoto cíle jsme zahájili budování robustního systému kvality a vnitroakreditačních procesů. Značné nároky na nás rovněž klade vládou ČR přijatá Metodika hodnocení vědy 2017+, která předpokládá diskuzi o zcela nové vnitrouniverzitní strategii vědy a výzkumu. Demografický vývoj v ČR a potřeby UP jako prestižní instituce orientované na výzkum vyžadují, abychom ještě intenzivněji usilovali o získání motivovaných studentů ze zahraničí. V oblasti internacionalizace jsme sice v uplynulém období dosáhli značného pokroku a v tomto ohledu patříme k nejlepším univerzitám v České republice, avšak k zajištění konkurenceschopnosti v mezinárodním měřítku je nutné ještě více podporovat akademickou mobilitu, cizojazyčné akreditace studijních programů, letní školy, study abroad programy či dlouhodobé vědecké stáže. Vzhledem k intenzívní studentské a akademické mobilitě i úzké vědecké spolupráci s řadou britských univerzit představuje velkou neznámou odchod Velké Británie z Evropské unie. Konsekvence tzv. Brexitu mohou vyústit v nutnost jednat s našimi britskými partnery o budoucí podobě financování všech vzájemných aktivit, tak aby dlouhodobě budovaná a udržovaná pouta nebyla zpřetrhána novou podobou politických a hospodářských vztahů mezi Spojeným královstvím a EU.

Teze o „polovině trati“ konečně platí i v případě stavebních investic. Kromě skutečnosti, že v současné době probíhá několik náročných rekonstrukcí univerzitních objektů, připravujeme rovněž podklady pro nový stavební program MŠMT pro vysoké školy, který by měl být zahájen v roce 2018. V rámci něho plánujeme řadu velkorysých stavebních akcí, včetně rekonstrukce Sportovní haly UP či stavby Archivu UP.

Výše zmíněné oblasti jsou pro další rozvoj Univerzity Palackého klíčové. Stejně důležitá je však úroveň vnitrouniverzitní kultury a komunikace. V tomto ohledu přinese výsledky pouze každodenní snaha každého z nás nejlépe vyjádřená známým rčením o drobné masarykovské práci. Jsem si však vědom povinnosti rektora usilovat o elementární konsenzus v rámci akademické obce, pokud bude možné ho dosáhnout. Právě jednotící roli rektora v rámci poměrně vysoce decentralizovaného modelu Univerzity Palackého považuji za stěžejní a budu-li zvolen, pokusím se jí dostát se ctí i v následujícím období.

Uplynulé volební období jsem usiloval o to, aby se Univerzita Palackého v Olomouci těšila reputaci otevřené a liberální akademie, která se spolupodílí na budování demokratické, svobodné a občanské společnosti. Uspěji-li v rektorské volbě, budu tyto hodnoty hájit i nadále. Rád bych také jako rektor přispěl k tomu, aby studenti, akademici, absolventi i všichni pracovníci naší akademie tvořili společenství lidí identifikujících se se značkou Univerzita Palackého v Olomouci.

Volební teze

Perspektivy financování UP (v souvislosti s klesajícím počtem studentů, hodnocením a financováním vědy a výzkumu).
Období posledních 4–5 let naznačilo dva směry ve vývoji financování UP. Předně roste postupně váha finančních prostředků z oblasti vědy a výzkumu na úkor finančních prostředků souvisejících s výukovou činností. To je dáno především dynamicky rostoucím vědeckým výkonem UP (v roce 2012 cca podíl 6,8 % na věd. výkonu všech VVŠ, v roce 2017 již cca 8,5 %), její projektovou úspěšností, avšak rovněž narůstajícím objemem financí ve sféře VaV. Druhým viditelným trendem je pozvolný růst objemu získaných finančních prostředků mimo státní rozpočet (smluvní výzkum, placené studium, hospodářská činnost).
Vzhledem ke zjevné neochotě politických reprezentací adekvátně financovat rozvoj vysokých škol v ČR či přistoupit k jejich funkční diverzifikaci je zřejmé, že UP bude muset usilovat o postupné snižování míry závislosti na státním rozpočtu, a to jak v oblasti výuky (vyšší míra orientace na placené studium v cizích jazycích, vyšší počet letních škol atd.), tak v oblasti vědy a výzkumu (zapojení do mezinárodních výzkumných konsorcií, vyšší úsilí o získání evropských vědeckých grantů, smluvní výzkum atd.). Zároveň se jeví jako nezbytné hledat cesty ke zvýšení efektivity výuky a k optimalizaci nákladů vyplývajících např. z existence oborových duplicit na Univerzitě Palackého.

Přerozdělování finančních prostředků v rámci jednotlivých součástí UP.
U přerozdělování finančních prostředků v rámci UP v kategoriích A a K předpokládáme postupný přesun důrazu na kvalitativní ukazatele a postupné zvyšování jejich váhy (v rozmezí 20–30 %). V rámci kategorie K se jedná především o mezinárodní mobilitu, počet zahraničních studentů, počet cizojazyčných programů či o objem smluvního výzkumu atd. V následujícím období bude muset UP rovněž přistoupit k diskusi o budoucím systému přerozdělování finančních prostředků získaných za VaV, a to v návaznosti na novou Metodiku hodnocení 17+, jejíž plná aplikace (5 modulů hodnocení) na VVŠ se předpokládá od roku 2019/2020.

Budoucnost technologicky zaměřených studií na UP (bio/nanotechnologie, bioinženýrství apod.), včetně provázanosti UP na regionální průmyslovou sféru.
Tato otázka je v současnosti diskutována v souvislosti s projektem společných studijních oborů s Vysokou školou báňskou v Ostravě, které by měly reagovat na technologické změny v ekonomice (Průmysl 4.0) a na jejich předpokládané závažné společenské dopady (Společnost 4.0). V případě dohody by ve střednědobé budoucnosti na tomto základě měla/mohla organicky vyrůst technologicky zaměřená fakulta. Její samotný institucionální vznik však pravděpodobně časově spadá do období po roce 2021.

Přístup UP ke studentům (sociální zodpovědnost, poplatky za studium, podmínky pro studium, STAG, studentské zázemí, dostupný rychlý internet).
Univerzita Palackého systematicky a dlouhodobě investuje do zlepšení podmínek studia i zvýšení studentského komfortu, a to v mnoha oblastech. Od roku 2014 například probíhá investiční program postupného zavádění  Wi-Fi připojení na koleje, v jehož rámci již bylo bezdrátové spojení realizováno na řadě kolejních budov. Předpokládáme, že tento program bude úspěšně pokračovat a bude ukončen v roce 2019 či 2020. Univerzita Palackého ve spolupráci s SKM rovněž usiluje o vylepšování služeb menzy a zvyšování kvality jídla. V současné době probíhá stavební příprava výdejny jídel v areálu lékařské fakulty, aby studenti a zaměstnanci UP nebyli závislí pouze na výdejně ve fakultní nemocnici. Podobnou službu, byť v poněkud jiné formě, nabízí od tohoto semestru SKM v hlavní budově přírodovědecké fakulty. V průběhu letních prázdnin 2018 je plánována generální oprava hlavní kuchyně (investice cca 70–90 milionů Kč), která umožní další růst kvality služeb hlavní menzy.
Vedení univerzity rovněž finančně podporuje aktivity studentských spolků a v tomto semestru dokončilo úpravu společných prostor ve Zbrojnici, které by měly do budoucna sloužit jako zázemí všech studentských spolků na univerzitě. Od roku 2015 funguje na UP rovněž studentské kariérní a poradenské centrum, které zprostředkovává mimo jiné praxi studentů ve firmách a také kontakt s budoucími zaměstnavateli našich absolventů. V rámci UP je poskytována podpora studentům se specifickými potřebami tak, aby tito studenti mohli absolvovat plnohodnotné studium včetně např. stáží v zahraničí. UP rovněž usiluje o pestřejší nabídku sportovního vyžití studentů. Po rekonstrukci lukostřelecké střelnice (2016) přistoupilo vedení univerzity k první fázi generální rekonstrukce haly UP, která je realizována v průběhu podzimu 2017. Po skončení celkových rekonstrukčních prací bude hala UP nabízet kvalitnější multifunkční využití i více prostor pro provozování sportovních aktivit. V omezené míře lze k tomu účelu využít i supermoderní výzkumný komplex Baluo, který byl otevřen v roce 2016 při fakultě tělesné kultury.
V uplynulém období se podařilo rovněž vylepšit fungování STAGu a také komunikaci se studenty v případě občasných problémů. V současné době systém pracuje bez výraznějších výkyvů.
V případě poplatků za nadstandardní dobu studia UP v rámci zákona vždy zohledňuje sociální situaci studentů a v těchto případech s nimi uzavírá dohodu o splátkovém kalendáři.

Případné změny v organizační struktuře managementu RUP (včetně úseků prorektorů, je možné omezit narůstající administrativní byrokracii?).
Jsou plánovány dílčí přesuny v kompetencích jednotlivých prorektorů (např. Strategické oddělení a oddělení kvality RUP bude převedeno z úseku prorektora pro organizaci a rozvoj do úseku rektora). V letech 2014–2017 čelila Univerzita Palackého naprosto bezprecedentnímu nárůstu požadavků daných přijímanou legislativou (kontrolní hlášení, GDPR, požadavky vyplývající z novely VŠ zákona, registr smluv), které vytvářely enormní tlak na administrativní aparát univerzity. Reorganizační opatření v rámci RUP (např. zrušení korunové pokladny, redukce sekretariátu rektora, převedení archivu VaVpI na projektový servis) umožnila v maximální možné míře využívat stávající personální rezervy. Vzhledem k současné situaci je však zřejmé, že výrazná redukce administrativního aparátu by univerzitě znemožnila dostát zákonným požadavkům ze strany státu. V konečném důsledku by UP totiž hrozily citelné finanční sankce a byl by ohrožen chod univerzity. Jedním z opatření, které by (především na fakultách) pomohlo snížit administrativu a zvýšit její efektivitu, představuje diskutovaná otázka případné dílčí centralizace personalistiky na UP. Postupná elektronizace oběhu dokumentů a dat na UP rovněž přispěje k tomu, že řada údajů nebude muset být zpracovávána na úrovni fakult, ale bude k dispozici v el. formě.

Změny ve složení nastupujícího vedení univerzity v příštím volebním období?
Tuto záležitost je nutné nejdříve prodiskutovat se stávajícími prorektory i s jednotlivými fakultami.

Hodnocení kvality výuky a pracovníků na UP ve vztahu k institucionální akreditaci a případné duplicitě oborů.
Průběžné sledování a pravidelné hodnocení kvality je v ostrém konkurenčním prostředí bytostným zájmem Univerzity Palackého a také jednou z nezbytných podmínek pro udělení institucionální akreditace. K dosažení tohoto cíle je v celouniverzitním měřítku postupně zaváděn jednotný elektronický systém hodnocení kvality IS HAP (ve variacích zohledňujících specifika fakult), který integruje řadu dosud roztříštěných systémů (OBD, STAG, SAP atd.) a umožňuje komplexní hodnocení pracovníků na UP. Systém je navržen tak, aby jednoduchým způsobem umožnil proces hodnocení a aby pravidelně poskytoval data umožňující sledování vývojových tendencí v oblasti kvality v rámci UP, fakult i jednotlivých kateder. V současnosti je IS HAP testován na 4 fakultách UP. Proces implementace IS HAP má být dokončen na podzim 2018. Součástí dlouhodobého sledování kvality na UP bude rovněž sebeevaluační proces, který by se měl na každé fakultě uskutečnit alespoň jednou za osm let.
Autonomie v oblasti akreditací a hodnocení kvality rovněž umožní strategické rozhodování a diskusi v otázce oborových/programových duplicit na UP, přičemž konečným cílem bude zvýšení kvality pedagogického procesu a vědeckého výkonu a rovněž vyšší míra efektivity v nakládání s finančními prostředky.

Jaké bude pojetí učitelsky zaměřených programů na UP u fakult, které mají učitelsky zaměřené studia?
Učitelské programy se budou na všech fakultách řídit standardem MŠMT a standardy učitelských programů UP (pro ZŠ a SŠ), které budou zaručovat jednotné pojetí kompetencí absolventů a jejich profilů napříč UP. Společně s děkany budeme klást důraz na maximální kombinovatelnost sdružených programů jak v rámci fakult, tak mezi fakultami, a to včetně sdružených učitelských i neučitelských programů. Uchazeči díky tomu budou mít co největší výběr a budoucí absolventi budou lépe uplatnitelní na trhu práce. Základem jsou nastavené modely (major, minor) pro sdružené programy (učitelské 65 % : 35 %; neučitelské 60 % : 40 %), které jsou výsledkem celouniverzitního konsenzu dosaženého v roce 2017.  Tím získává UP velkou konkurenční výhodu oproti ostatním VŠ v ČR, které této spolupráce nejsou schopné nebo k ní nejeví ochotu.  Společně s děkany budeme podporovat rozvoj excelentních programů a rozvíjet ty, které potřebují podporu. Rovněž počítáme s diskusí o možných synergiích napříč UP, nicméně základem pro horizont 2019 je stávající stav rozložení učitelských programů na fakultách. Období 2018–2019 také ukáže, zdali bude možné v zájmu větší uplatnitelnosti absolventů nabídnout uchazečům k jednomu majoru také více než jeden minor. Nicméně klíčová bude také kompatibilita Bc. a NMgr. napříč ČR tak, aby UP mohla fungovat jako magnet pro absolventy učitelských Bc. programů z jiných VŠ. Současně předpokládám intenzivnější diskusi o mezinárodních joint a double degree programech v angličtině uvnitř UP ve spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami, které umožní širší uplatnění absolventů vybraných učitelských programů v globálním prostoru.

Jak z „osmi UP“ udělat pouze jednu UP? Jak kultivovat mezilidské vztahy a dosáhnout vnitřní soudržnosti fakult, potažmo celé univerzity?
V uplynulých 4 letech investovalo vedení univerzity ve spolupráci s fakultami značné množství energie i finančních prostředků do vytvoření a posílení společné identity v rámci komunity zaměstnanců, studentů i absolventů Univerzity Palackého. Do této oblasti spadá například vytvoření jednotného vizuálního stylu UP, otevření UPointu, zahájení systematické práce s absolventy, zřízení Studentského kariérního a poradenského centra UP, vyšší míra mezifakultní vědecké spolupráce, proces nastavení celouniverzitního systému benefitů atd. V tomto ohledu nepochybně došlo k posílení celouniverzitní soudržnosti a identifikace s UP na úkor identity fakultní.
Univerzita Palackého je nicméně tradičně založena na modelu „federace fakult“, který umožňuje flexibilnější řízení pedagogického procesu a přispívá k efektivitě v oblasti vědy a výzkumu. Právě tento model je jedním z důležitých faktorů přispívajících k dynamickému růstu VaV na UP v uplynulém období. Principiálně není žádoucí tuto strukturu řízení do budoucna zásadně měnit. Pozvolná centralizace a propojování se ovšem jeví jako žádoucí ve vybraných oblastech. V posledních letech postupně dochází k tomuto procesu především ve sféře IT služeb či elektronických výukových systémů v rámci celoživotního vzdělávání. V následujícím období bude předložena k diskusi problematika jednotného systému zpracování osobních dat, a to v souvislosti s evropskou směrnicí GDPR, či případně otázka dílčí centralizace personální agendy.
Otázka kultivace mezilidských vztahů je individuálním úkolem každého člena akademické obce i vedoucích kateder a společným úkolem vedení fakult i vedení univerzity. Od mého nástupu do funkce rektora UP usiluji o pravidelnou komunikaci, o maximální otevřenost vůči akademické obci a vůči všem zaměstnancům UP i o transparentní jednání směrem k jednotlivým fakultám a katedrám. Domnívám se, že „civilní“ výkon rektorské funkce tomuto procesu napomáhá. Ke kultivaci vztahů uvnitř UP rovněž přispívají projekty „společenské odpovědnosti“, které mají zároveň značný integrační potenciál. K nim patří především úspěšné projekty Zaparkuj (oživení veřejného prostoru – olomouckých parků apd.), UPbike (podpora cyklistiky v Olomouci), Daruj krev s rektorem či plánovaný projekt Zdravá univerzita (ve spolupráci s FTK), podporující rekreační sport a zdravý životní styl zaměstnanců a studentů UP.

Personální politika ve vztahu ke stabilizaci akademických pracovníků, mzdová politika a uzavírání pracovních smluv dlouholetých pracovníků UP?
Podle vysokoškolského zákona zůstává personální a mzdová politika v gesci jednotlivých fakult. Nicméně na základě dohody s děkany fakult a s odbory je v současnosti připravován nový vnitřní mzdový předpis, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost UP vůči zahraničním univerzitám a který počítá s navýšením tarifů jak pro ak. pracovníky, tak pro zaměstnance v kategorii THP. Tento krok byl umožněn mimo jiné díky tomu, že se České konferenci rektorů podařilo zvrátit střednědobý výhled rozpočtu VŠ, který počítal s poklesem výdajů na VVŠ v letech 2017–2019. Pro rok 2018 počítá rozpočet (po hrozbě demonstrací ze strany VŠ) s navýšením výdajů na VVŠ o 3 miliardy Kč, což umožní zvýšení mezd i zvýšení doktorandských stipendií. Vzhledem k dlouhodobé lhostejnosti českých vlád k vysokým školám bude UP nicméně muset systematicky zvyšovat příjmy z neveřejných zdrojů a zároveň hledat vnitřní úspory.

Místo UP v univerzitním prostoru ČR, Evropy, světa a její směřování v příštím období.
UP musí vždy aspirovat na umístění mezi 3–5 výzkumně zaměřenými univerzitami v ČR a mezi nejlepšími univerzitami v kontextu střední Evropy. V uplynulém období se díky společné systematické práci podařilo Univerzitě Palackého postupně proniknout do všech čtyř nejprestižnějších globálních žebříčků univerzit (THE, QS, Shanghai Ranking, U.S. News), a tedy do elitního klubu cca 2–3 % nejlepších akademií světa. V těchto žebříčcích se UP v závislosti na uplatňovaných hodnoticích kritériích umisťuje na 2–4 místě mezi univerzitami v ČR, přičemž v některých oborech je premiantem v rámci celé ČR. Navzdory nepředvídatelnému a zcela chaotickému způsobu financování vysokých škol ze strany státu je nutné do budoucna usilovat o aplikaci modelu výzkumné univerzity s jasně profilovanými prioritními oblastmi výzkumu, relativně nižším počtem studentů (16 000 až 20 000) a vyšším procentuálním podílem studujících ze zahraničí ve všech stupních studia (15–20 %). Vzhledem k charakteru UP bychom měli směřovat k pozvolnému posilování magisterských a doktorských studií na úkor studií bakalářských.
Univerzita Palackého se v uplynulých letech výrazně angažovala ve veřejném prostoru na obranu lidských práv, demokracie a svobody (ocenění panu Jiřímu Bradymu, podpora ukrajinských studentů a akademiků postižených záborem Krymu a konfliktem na východě Ukrajiny, nabídnutí pracovní pozice dvěma pronásledovaným tureckým akademikům, zprostředkování charitativní pomoci uprchlíkům ze Sýrie atd.). V těchto aktivitách bude Univerzita Palackého v případě mého zvolení do funkce rektora pokračovat.

Rektorský Program 2018-2022 v bodech

 • Dokončit systém kvality na UP
 • Požádat o institucionální akreditaci v jednotlivých oblastech vzdělání
 • Přijetí nové strategie vědy na UP v souladu s návrhem Metodiky 2017+
 • Úsilí o vyšší úspěšnost UP v mezinárodních grantových soutěžích
 • Vyšší míra orientace na zahraniční studenty ve všech typech studia
 • Zvýšení počtu letních škol a Study Abroad programů
 • Podpora doktorských studií a úsilí o získání kvalitních doktorandů ze zahraničí (Fischerovo stipendium)
 • Zřízení mezinárodní rady UP
 • Reforma mzdového předpisu
 • Péče o hodnoty svobody a demokracie
 • Uspořádání globálního summitu Times Higher Education v Olomouci
 • Stavební investice (Sportovní hala UP, Archiv atd.)
 • Rekonstrukce hlavní menzy
 • Další rozvoj absolventského programu UP
 • Zřízení Domu zahraničních služeb UP (tř. Svobody 8)
 • Dlouhodobá vize UP (nová pracoviště, nové směry výzkumu, zahraniční kampus)
 • Finalizace projektu elektronické spisové služby
 • Zkvalitnění služeb pro studentské organizace.
Fotogalerie

Výběr nedávných rozhovorů v celostátních médiích

Lidové noviny, 21. června 2017

Týdeník Respekt, 28. srpna 2017

Blog

Prázdninové přání rektora UP

Milí studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého! Byť pro akademickou obec nejsou letní měsíce obdobím zahálky, ale často naopak časem výzkumu, finalizace projektů či studia, dovoluji si vám popřát krásné a pohodové léto plné odpočinku a zajímavých zážitků. Děkuji vám zároveň jménem Univerzity Palackého za vaši práci a podporu. Těším se…

Celý článek

Vánoční přání rektora Univerzity Palackého

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí studenti a milé studentky, dovolte mi, abych vám i vašim blízkým popřál příjemné prožití vánočních svátků. Přeji vám všem hodně pohody, zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak i osobním životě. Chci vám zároveň touto cestou poděkovat za vše, co jste v právě končícím…

Celý článek

Rektor Univerzity Palackého přeje příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016

Konec roku je časem, v němž bilancujeme a hodnotíme, co z našich úkolů a předsevzetí se podařilo naplnit. Zároveň je to doba plánů a vizí pro rok příští. Proto si i já dovolím krátké ohlédnutí za rokem 2015 na Univerzitě Palackého. V uplynulých dvanácti měsících prošla naše vysoká škola obrovskou…

Celý článek

Akademický rok 2015/2016

Milí kolegové a studenti, čím jsem starší, tím čas pádí rychleji. Mám pocit, že dveře rektorské pracovny jsem před odjezdem na prázdniny zavřel teprve nedávno, a už začíná nový semestr. Chci doufat, že vaše prázdniny a dovolené se vydařily a jste plni odhodlání čelit novým výzvám akademického roku 2015/2016. Především…

Celý článek

Slovo rektora

Vážení kolegové a kolegyně, mílí studenti, nejvýraznějším znakem akademického roku 2014/2015 byly nové začátky a nové projekty. Univerzita Palackého spustila nový absolventský portál, otevřela pobočku Konfuciovy akademie v Praze, zahájila provoz informačního centra a reprezentační prodejny UPoint a v neposlední řadě slavnostně otevřela popularizační centrum vědy Pevnost poznání. Pevně věřím,…

Celý článek

Slovo vánoční

Slovo vánoční Vážení zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, milí studenti, S postupujícím věkem a ve shodě s německým historikem Peterem Borscheidem (Virus času, Praha 2007) mám stále intenzívnější pocit, že čas plyne mnohem rychleji než za dřevních a šťastných dob mého dětství. Ba co hůř, jeho tempo stále zrychluje. A…

Celý článek

Začátek akademického roku

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti a studentky Univerzity Palackého v Olomouci, stojíme na prahu nového akademického roku 2014/2015, který já osobně vyhlížím s jistým napětím. Jedná se totiž o první akademický rok, který ve své, ještě poměrně čerstvé rektorské funkci, zahajuji. Chci doufat, že jste všichni prožili příjemné léto…

Celý článek

Konec akademického roku

Vážení kolegové, milí studenti akademický rok 2013/2014 je téměř u konce a Univerzita Palackého v Olomouci je opět o něco starobylejší. Protože mám tu čest být rektorem UP od 1. února, dovolím si krátce zhodnotit pouze letní semestr. Při ohlédnutí zpět mám silný pocit, že uplynulé měsíce byly pro univerzitu…

Celý článek

Ve službách UP v Číně

Má pracovní cesta do Číny byla motivována snahou o navázání pedagogické a vědecké spolupráce s významnými čínskými univerzitami v Pekingu, Nanjingu a Šanghaji. V průběhu týdenní cesty proběhlo jednání na půdě šesti univerzit, které vyjádřily zájem především o vzájemnou výměnu studentů a vědců, o společný výzkum ve vytipovaných vědeckých oblastech…

Celý článek

První týden ve funkci

Po nástupu do nové funkce člověk obvykle zjistí, že všechno je jinak a že původní představy bude nutné podrobit řádné revizi. Takové vystřízlivění mne naštěstí po prvním týdnu pobytu na „rektorské sesli“ nečekalo. Největším překvapením tak pro mne nakonec byla absence velkých překvapení. Nicméně několik cenných zkušeností mi první týden v rektorské…

Celý článek

O internacionalizaci a odpovědnosti jednotlivců

Vážení kolegové a kolegyně, milí studenti, jako zvolený kandidát na rektora naší univerzity si vám dovoluji popřát úspěšný a kreativní rok 2014. Toto přání je zároveň výrazem mé nezlomné víry, že váš osobní úspěch bude úspěchem celé Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu volební kampaně jsem opakovaně hovořil o mých…

Celý článek

Zaujetí pro univerzitu

Když jsem se v únoru tohoto roku rozhodl na nátlak řady kolegů kandidovat na rektora naší univerzity, modlil jsem se, aby pro mne volba neskončila úplným debaklem. Ačkoliv jsem si kampaň poctivě odpracoval, považuji získaný počet 15 hlasů za doslova neuvěřitelnou věc, která mi zcela vyrazila dech. Tento blog ovšem…

Celý článek

Univerzita aneb Jak je důležité míti peníze

Se zájmem jsem si nedávno prostudoval čerstvá statistická data (The Wall Street Journal, 23. 7. 2013) ukazující strukturu individuálních výdajů na univerzitní studium v USA. Podle nich financují američtí studenti svá vysokoškolská studia primárně prostřednictvím poskytnutých grantů a stipendií, které tvoří přibližně jednu třetinu všech individuálních výdajů na univerzitní vzdělání.…

Celý článek

Putna, slušnost a akademické svobody

Chtěl jsem původně psát zcela nudný blog o podpoře vědy na UP, avšak páně prezidentův zásah do akademických svobod, jeho svérázný výklad ústavy a ještě svéráznější vysvětlení jeho úmyslu nejmenovat doc. Martina C. Putnu profesorem mne přimělo ke změně tématu. Ponechám stranou popis celé záležitosti, která je od minulého týdne…

Celý článek

UPBIKE aneb sním cyklistický sen

Před dvěma lety jsem pracovně strávil několik měsíců ve vestfálském Münsteru, univerzitním městě, které je velikostí, historickým významem i počtem ulic s dlažebními kostkami srovnatelné s Olomoucí. Jeden rozdíl byl ovšem patrný na první pohled. V Münsteru jezdí doslova VŠICHNI NA KOLE. Do práce, z práce, na rande i do hospody. Studenti se…

Celý článek

Oxford, Cambridge, Olomouc…

Při nedávném slavnostním otevření nových Teoretických ústavů přirovnal pan rektor v euforii Univerzitu Palackého ke slavné Cambridgi. Naopak v souvislosti s filozofickou fakultou se stále častěji v pozitivním smyslu hovoří jako o hanáckém Oxfordu. Přestože se v obou případech jedná o nadsázku, lichotivé srovnání UP se slavnými britskými univerzitami odráží pozvolný vzestup vědecké infrastruktury…

Celý článek

Hobbesiánský boj aneb vědec proti vědci?

Jako člen německé výzkumné nadace Alexandra von Humboldta dostávám pravidelně nadační časopis Humboldt Kosmos. V něm se kromě informací o tom, který Humboldtův stipendista opět obdržel Nobelovu cenu (do roku 2012 jich bylo 51), člověk dočte i o nejnovějších trendech v organizaci vědy, které dříve či později (obvykle v mírně degenerované formě) doputují i do česko-moravsko-slezské…

Celý článek